Prowadzimy bieżącą, kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych (w tym organów państwowych lub samorządowych, osób prawnych, organizacji społecznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej), udzielamy porad prawnych, opracowujemy opinie prawne, sporządzamy i negocjujemy umowy, występujemy przed urzędami oraz prowadzimy procesy sądowe i windykację należności. Świadczona przez nas pomoc prawna ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana.

Zapewniamy poufność wszystkich informacji o Firmie Klienta uzyskanych w związku z wykonywaniem bieżącej obsługi prawnej, jak również przy prowadzeniu konkretnej sprawy. Wszelkie czynności podejmowane przez Kancelarię objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

 

 

radca prawny dr Sebastian Mróz

 

-   wpisany na listę radców prawnych

    prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców  Prawnych w Kielcach

    pod numerem KL-K-709, na mocy uchwały Rady OIRP w Kielcach Nr 12/VI/2012

    z dnia 14.01.2006r.

-   stopień doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

    Polskiej Akademii Nauk z dnia 22.06.2012r

-   Kancelaria Radcy Prawnego działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności

    gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

    pod nr ewidencyjnym 16567/06

-   NIP: 6611992459

-   numer identyfikacyjny REGON: 260082083

-   numer rachunku bankowego: 34 1140 2004 0000 3102 4192 2649

 


00-145 Warszawa                                                                                                     27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Al. Solidarności 82 lok.71                                                                                         ul. Spacerowa 16

tel.: 0-609 110086                                                                                                    tel.: 0-609 110086

e-mail:                                                                                                                       fax: 0 (prefix) 41 2478763

radcaprawny@kancelariasemroz.eu                                                                         e-mail:                                                        

                                                                                                                                   radcaprawny@kancelariasemroz.eu